IndeBV.nl

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een BV

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een BV

Een belangrijke reden om voor een BV te kiezen is het afdekken van de aansprakelijkheid. Wanneer u onderneemt in een BV is uw privévermogen afgescheiden van het vermogen van de BV. Bent u eigenaar van een eenmanszaak dan bent u aansprakelijk met uw hele privévermogen. Het uitgangspunt is dan ook dat u als directeur-grootaandeelhouder in beginsel niet aansprakelijk in privé bent voor de bedrijfsschulden.

Op het moment dat een schuldeiser de BV aanspreekt voor de schulden is de BV zelf aansprakelijk. Bij het uitblijven van een betaling of een onderhandse regeling kan de BV failliet gaan. Het uitgangspunt is dan dat dit faillissement geen gevolgen heeft voor het privévermogen.

Dit kan anders zijn wanneer u als DGA geld geleend heeft van uw BV. In die situatie zal de curator de vordering die de BV op uzelf heeft gaan innen. Wanneer u dit privé niet kunt betalen, kunt uzelf privé failliet gaan.

Bij risicovolle bedrijven is daarom het advies de rekening-courantverhoudingen ‘de juiste kant’ op de te lagen gaan. Hiermee bedoelen wij: bij voorkeur geen vordering van de werk-BV op de holding en geen vordering van de holding op privé.

Ook wanneer u in privé borg staat voor schulden van de BV, kan uw privévermogen aangesproken worden. Banken en financieringsinstellingen vragen vaak van de DGA om in privé mee te tekenen onder de noemer ‘het vragen van commitment van de ondernemer’. In de praktijk willen de banken echter meer zekerheid voor de terugbetaling van de door hun verstrekte leningen.

Daarnaast kunt als bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de BV als:

  • u zich schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur of,
  • u zich schuldig maakt aan een onrechtmatige daad, of
  • u een strafbaar feit begaat, of
  • uw BV na een dividenduitkering niet meer (volledig) kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

 

De ontvanger en bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een BV kan door de ontvanger van de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden.

Naast de formele bestuurder (degene die ingeschreven staat in het handelsregister) kunnen ook de feitelijke bestuurder en/of medebeleidsbepalers aansprakelijk worden gesteld. Deze laatste is degene die niet officieel bestuurder is maar in de praktijk wel mede het beleid kan bepalen van de BV.

In de praktijk is de bestuurder van een BV vaak een andere BV. Bijvoorbeeld bij een structuur van een holding met een werk BV. In de werk-BV wordt de eigenlijke onderneming geexploiteerd. Ook de indirecte bestuurder kan aansprakelijk gesteld worden.

 

Onbehoorlijk bestuur

Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld indien het aan kennelijk onbehoorlijk bestuur is te wijten dat de belastingschuld niet is betaald. Er kan gedacht worden aan onttrekken van middelen in zicht van faillissement, het niet voeren van een administratie maar ook het niet deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.

 

Melding betalingsonmacht

De ontvanger kan een bestuurder aansprakelijk stellen voor belastingschulden indien de bestuurder niet tijdig een melding betalingsonmacht heeft gedaan. Dit betekent dat binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop de belasting betaald had moeten worden, er een melding gedaan moet worden dat de belasting niet betaald kan worden.

Is er geen melding gedaan? Dan kan de bestuurder aansprakelijk gesteld worden.

Bij meerdere bestuurders kan toch elke bestuurder voor het volledige bedrag aansprakelijk worden gesteld, wel hebben zij dan onderling een verhaalsrecht.

 

Betekenis voor de praktijk

Wanneer u overweegt om in een BV-structuur te gaan ondernemen, loopt u ook tegen de vraag hoe het beste de aansprakelijk afgedicht kan worden. Er moet goed onderzocht worden wat uw wensen en daarbij de mogelijkheden zijn. Neem daarom gerust vrijbijvend contact met ons op.

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!