Nieuw besluit premie werknemers verzekeringen DGA afbeelding T. (Tjalling) Fleer MSc RB

Nieuw besluit premie werknemers verzekeringen DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die een salaris ontvangt van zijn BV, zal hierover in ieder geval loonbelasting moeten betalen. Daarbij moet er rekening worden gehouden dat naast de volksverzekeringen zoals de AOW en ANW, die voor iedere ingezetene van Nederland verplicht zijn, er ook de werknemersverzekeringen bestaan. Het uitgangspunt is dat elke werknemer hiervoor verzekerd is, bijvoorbeeld voor de WW, ZW en WIA. Volksverzekeringen worden geïnd via de reguliere loon- en inkomstenbelastingen. De premies voor werknemersverzekeringen worden geregeld via de werkgever.

De DGA neemt voor de werknemersverzekeringen een bijzondere positie in omdat een DGA in veel gevallen zijn eigen werkgever is. Als er sprake is van een DGA conform het aanwijzingsbesluit (besluit van de wetgever waarin wetgeving nader uitgelegd wordt), dan bestaat er geen premieplicht.

Vanaf 1 januari 2016 is er een nieuw aanwijzingsbesluit om beter aansluiting te krijgen bij de flex BV. Sinds de flex BV bestaan er meer mogelijkheden om bij het oprichten het stemrecht af te laten wijken van aandelenbezit.

Voor beantwoording van de vraag of er sprake is van een DGA moet gekeken worden naar de feitelijke macht van een bestuurder binnen de BV. De vraag die hierbij gesteld moet worden is of de DGA tegen zijn wil ontslagen kan worden. In dat geval is er geen sprake van gezagsverhouding en dus geen premieplicht.

Betekenis voor de praktijk

Wanneer u overweegt om in een BV-structuur te gaan ondernemen, loopt u ook tegen het vraagstuk van de werknemersverzekeringen aan. Het hangt van uw situatie af of er vrijstelling van premieplicht is. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat premieplicht in uw geval misschien juist wenselijk is. Keer op keer moet goed onderzocht worden wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Wij willen u daar graag in adviseren.

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!